Pagerank via De Linkotheek 079 startpagina Aalten startpagina Afghaanse-windhond startpagina
Home » algemene voorwaarde

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lagecamppets voor Nederland
Ten aanzien van elke levering en prijsopgave gelden de Algemene voorwaarden van Lagecamppets . Deze algemene voorwaarden zijn ook te downloaden en uit te printen via de website http://www.lagecamppets .nl
Identiteit van de ondernemer
Lagecamppets
Willibrordesstraat 31
6657 BL Boven Leeuwen
Telefoonnummer: 0620463928
E-mail: info@fuzzylicious.nl
Website: www.lagecamppets nl
Fuzzylicious is onderdeel van Lagecamp honden herplaatsing en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Boven Leeuwen, onder KvKnummer 69034680
Eigendom van Rianne van den Berg.
Artikel 1. Algemeen
1. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer.
2. Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden aangeduid worden met opdrachten.
3. Schriftelijke of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.
4. Af te leveren goederen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met product of producten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten tussen Lagecamppets en afnemer. Ook zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle producten, offertes, 1 MAART 2017.
3. Lagecamppets kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.
4. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met Lagecamppets worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
5. Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Lagecamppets , dan prevaleren de algemene voorwaarden boven die van de afnemer.
6. Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.
7Lagecamppets heeft te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen.

Artikel 3. Conformiteit
1Lagecamppets garandeert dat haar producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid bij normaal gebruik.
2. De beschrijvingen en specificaties van het bestelde product zijn gebaseerd op de informatie van de fabrikant, eventueel aangevuld met de ervaring en kennis van Lagecamppets
3. U dient rekening te houden met kleine maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven u niet het recht de ontvangst of de betaling van de geleverde producten te weigeren.
4. Bij levering van het product rust op de afnemer de plicht om te controleren of het juiste product geleverd is. Indien dat niet het geval is, dient hij Lagecamppets daarvan zo spoedig mogelijk, maximaal 14 dagen na ontvangst van het/de product(en), schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. In dat geval zal Fuzzylicious de afnemer instructies verstrekken voor retourzending en afspraken maken om alsnog het correcte product te leveren. Afnemer kan geen beroep meer doen op non-conformiteit als hij Lagecamppets niet binnen de hiervoor omschreven periode op de hoogte heeft gebracht.

Artikel 4. Prijzen
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro's, inclusief BTW, gelden voor 1 product (tenzij anders vermeld) en zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten.
2. Voor verpakking en verzending gelden de kosten zoals vermeld op onze website. Deze kosten zijn gebaseerd op gewicht en volume van de te verzenden producten.
3. Alle genoemde prijzen, inclusief die voor verpakking en verzending, gelden slechts voor opdrachten binnen Nederland en slechts op het tijdstip van de opdracht.Lagecamppets is gerechtigd alle prijzen op elk moment aan te passen, waarmee de daarvoor gehanteerde prijzen automatisch komen te vervallen. Slechts de op het moment van de opdracht vermelde prijzen zijn geldig.
4. Indien de prijzen in de periode gelegen tussen het geven van de opdracht en de levering, c.q. de uitvoering van de overeenkomst stijgen, is afnemer gerechtigd de opdracht te annuleren of (naar zijn keuze) de overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na mededeling van de prijsverhoging.

Artikel 5. Opdrachten
1. Lagecamppets kan een opdracht binnen 7 werkdagen accepteren door middel van een e-mail aan het door afnemer opgegeven e-mailadres ter bevestiging van de opdracht en/of door toezending van het bestelde product. Indien de opdracht niet binnen deze termijn op een van de hiervoor genoemde wijze is geaccepteerd, geldt de opdracht als geweigerd.
2. Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.
3Lagecamppets biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.
4Lagecamppets is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

Artikel 6. Facturen
1. Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden via e-mail.
2. Facturen zijn het garantiebewijs.
3. Zorg er bij het plaatsen van de bestelling voor dat u uw persoonlijke gegevens zo volledig mogelijk invult. Met deze gegevens is het mogelijk uw factuur in een later stadium terug te vinden in het systeem van Lagecamppets

Artikel 7. Betaling
1. Bij het bestellen via http://www.lagecamppets .nl kan worden betaald via vooruitbetaling via overschrijving of via iDEAL.
2. Vooruitbetaling geschiedt door het bedrag aangegeven op de orderbevestiging onder vermelding van het factuurnummer over te maken op;
IBAN: NL46 RABO 0321 5483 10
T.n.v.: Lagecamp Herplaatsburo
Bank: Rabobank
Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
3. Bij vooruitbetaling geldt een betalingstermijn van 7 dagen. Niet tijdige betaling geeft Lagecamppets het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
4. iDEAL is een veilige vorm van internetbankieren waarbij de klant tijdens de bestelling naar de internetbankiersite van zijn bank wordt geleid. In de vertrouwde omgeving van de bank kan de klant de betaling van zijn bestelling veilig afhandelen. Nadat de klant een bevestiging van zijn bank heeft ontvangen keert de klant terug naar fuzzylicious.nl en ontvangt een bestelbevestiging. iDEAL werkt samen met deze Nederlandse banken: ABN Amro, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en SNS Regio Bank.
5. Bancontact/Mister Cash is een veilige vorm van van online afrekenen. De klant rekent af in de vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van de eigen bank. Betalingen met Bancontact/Mister Cash gebeuren zoals dat bij credietkaarten het geval is, aan de hand van het nummer en de vervaldatum van de kaart, maar er wordt tegelijkertijd het veiligheidssysteem van webbanking (internetbankieren) gebruikt. De eerste fase verloopt zoals bij een creditcard: gegevens en kaartnummer intikken (dat nummer staat op de laatste generatie kaarten). In een tweede fase moet de kaarthouder zich in een beveiligd scherm van zijn eigen bank identificeren, zoals dat ook bij internetbankieren gebeurt. Bancontact/Mister Cash werkt samen met de volgende Belgische banken: Dexia, Fortis, ING, FINTRO, KBC, CBC, AXA bank en VDK Spaarbank.
6. Producten blijven in bezit van Fuzzylicious totdat afnemer aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8. Levering en overmacht
1. Levering geschiedt voor rekening van de afnemer door toezending van het gekochte product aan het door afnemer opgegeven afleveradres. Het is ook mogelijk om uw producten rechtstreeks af te halen, na het maken van een afspraak met Lagecamppets .
2. De termijn voor levering bedraagt gemiddeld 2 tot 4 dagen en maximaal 30 dagen na ontvangst van betaling, tenzij anders overeengekomen werd. De aangegeven termijnen zijn evenwel indicatief en voor Lagecamppets niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een leveringstermijn is overeengekomen.
3. Lagecamppets kan te allen tijde de overeenkomst ontbinden indien het bestelde product (tijdelijk) niet verkrijgbaar is, dan wel afnemer een aanbod doen tot levering van een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar product.
4. Indien levering onmogelijk is doordat het product niet beschikbaar is, dan wordt de afnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en betaalt Lagecamppets de koopprijs van het product zo snel mogelijk (en in ieder geval binnen 14 dagen na deze kennisgeving) terug.
5.Lagecamppets is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of vertraagd in behandeling nemen van een opdracht, vertraging in de levering, het uitblijven van levering, of voor schade ontstaan door welke andere oorzaak dan ook, tenzij en voor zover vast is komen te staan dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van .Lagecamppets
6. Bij vertraging in de levering wegens het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het product (of enige andere oorzaak welke niet in de macht van Lagecamppets ligt), wordt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien voornoemde oorzaak 4 weken na het sluiten van de overeenkomst nog voortduurt, kan elk van beide partijen de overeenkomst ontbinden.
7. Bij levering worden de kosten voor verpakking/verzending apart vermeld op de factuur. De kosten worden berekend aan de hand van het gewicht en het volume van de producten.

Artikel 9. Ruilen/Retourneren
1. Overeenkomsten met een afnemer waar gebruik is gemaakt van de webwinkel http://www.Lagecamppets .nl, geldt dat de afnemer het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van reden(en) zich te beroepen op het wettelijk bepaalde zichttermijn van 14 dagen, na ontvangst van het product. Indien u zich hierop wilt beroepen dient u zich direct te wenden tot.Lagecamppets . Lagecamppets zal u voorzien van instructies om het/de product(en) te retourneren. Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde pakket zal het aankoopbedrag van het/de product(en) terug worden gestort. (Uitzondering zijn artikelen die bij punt 7 vermeld staan.)
2. Het retour sturen van de producten door de afnemer geschiedt geheel voor rekening en risico van de afnemer en afnemer dient het product binnen 14 dagen na aanmelding bij Lagecamppets te versturen.
3. Afnemer mag met betrekking tot het product ten aanzien waarvan de koop wordt of is ontbonden geen handelingen verrichten die (krachtens de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of anderszins) zijn voorbehouden aan de fabrikant of door deze aangewezen personen of waardoor waardevermindering aan het product ontstaat of waardoor het product door Lagecamppets niet meer “als nieuw” kan aangeboden worden. Onder deze handelingen zijn onder meer begrepen het verwijderen van verzegelingen, onderdelen, serienummers, onbruikbaar maken van de verpakking of vergelijkbare handelingen.
4. Indien de producten door de afnemer niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de afnemer de hierdoor ontstane schade te vergoeden. De afnemer kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen door nauwkeurig alle door Lagecamppets verstrekte retourinstructies na te leven.
5Lagecamppets biedt u de mogelijkheid om een geleverd product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling om te ruilen voor een ander product. De aankoopprijs van het geleverde product en de aankoopprijs van het nieuwe product zullen met elkaar worden verrekend.
6. Als u gebruik wilt maken van de ruilregeling vanLagecamppets , dient u binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, contact op te nemen metLagecamppets . Lagecamppets zal u voorzien van instructies om het/de product(en) te ruilen.
7. Het is niet mogelijk om de volgende artikelen retour te sturen of te ruilen, tenzij schriftelijk anders is afgesproken:
Artikelen die niet binnen 14 dagen zijn aangemeld bij Lagecamppets
Artikelen die na het aanmelden niet binnen 14 dagen zijn verzonden
Houdbare artikelen
Artikelen die speciaal voor u zijn besteld of gemaakt
Gebruikte artikelen
Beschadigde artikelen
Artikelen waarvan de originele verpakking ontbreekt, of onbruikbaar is

Artikel 10. Garantie
1. Al wat in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.
2. Op alle producten en diensten kan de consument schriftelijk aanspraak maken op de wettelijke garantietermijn. Uitgezonderd hierop producten van welke een dergelijke levensduur niet verwacht kan worden of waarbij vooraf vermeld is dat dergelijke kwaliteit niet verwacht mag worden.
3. De verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:
Nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
Onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan huishoudelijk gebruik;
(poging tot) Reparaties verricht door de afnemer zelf of door derden, of indien de afnemer Lagecamppets onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht tijdig te verhelpen;
Het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
Als de afnemer in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
4. Voor alle gebreken of fouten van producten die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid dat het product gerepareerd of vervangen wordt en als dit niet mogelijk is, een (deel-)vergoeding van de aankoopprijs.

Artikel 11 Lagecamppets Cadeaubonnen
1. DeLagecamppets Cadeaubon is een digitale Cadeaubon, te gebruiken als betaalmiddel in de Fuzzylicious webshop.
2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Lagecamppets te worden verstrekt. Lagecamppets behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die doorLagecamppets aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
3. Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in de "winkelmand" te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteert u vervolgens de optie "Actiecode / Kortingsbon" en vult u de exacte code in.
4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
5. Cadeaubonnen moeten in 1 keer worden besteed. Het is niet mogelijk om de restwaarde te bewaren, of uitgekeerd te krijgen in geld.
6. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
7. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte code(s), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.
8. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
Artikel 12. VVV Giftcard
Het is mogelijk om VVV Giftcards in te wisselen. Het is niet mogelijk om VVV Giftcards om te wisselen voor geld.

Artikel 13. Privacy
Lagecamppets hecht veel waarde aan privacy en werkt daarom volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Samengevat betekent dit het volgende:
Persoonlijke informatie zoals adres, emailadres en telefoonnummer worden enkel in het kader van de bestelling gebruikt. De klant krijgt dus geen reclame, aanbiedingen of andere ongevraagde communicatie. Uitgezonderd klanten die aan hebben gegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen.
Gegevens worden nooit verkocht aan derden. Adressen en/of telefoonnummers worden alleen aan een derde partij doorgegeven in het geval van een bestelling waarbij een derde partij betrokken is bij de levering (bijvoorbeeld een transporteur).
De klant heeft en behoudt het recht om gegevens te laten wijzigen of per direct te laten verwijderen uit het systeem vanLagecamppets . Klanten die de nieuwsbrief ontvangen kunnen zich te allen tijde uitschrijven door op de link in de nieuwsbrief te klikken, of via de Nieuwsbrief Afmeldfunctie op de Lagecamppets website.

Artikel 14. Links naar andere websites

De website van Lagecamppets bevat links naar andere websites die buiten het www.Lagecamppets .nl -domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van de site. Lagecamppets is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.


Artikel 15. Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. In de actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens op deze website kunnen onjuistheden voorkomen Lagecamppets sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen. Aan de gepresenteerde informatie op deze website kunnen géén rechten worden ontleend.